header banner
Default

Katılım endeksine uygun hisseler haram mı, caiz mi, satın alınabilir mi? Katılım endeksine uygun değilse ne anlama gelir?


KATILIM ENDEKSİ ŞARTLARI NELERDİR?

VIDEO: Katılım endeksli firmalardan hisse senedi almak caiz mi? - Abdülhamid Türkeri Hoca Efendi
İsmailağa NET

Katılım endeksleri, alkol, tütün, kumar, domuz eti ve geleneksel finans gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri hariç tutarak oluşturulduğu için yatırımcıların etik ve dini inançlarıyla uyumlu, önceden taranmış bir yatırım evreni sunar.

Katılım Endeksinde yer alan şirketler, faaliyette bulundukları sektöre ve sermaye yapılarına bakılarak belirleniyor. Şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki faaliyetlerin yazılı olduğu şirketlerin hisseleri kapsam dışında bırakılıyor:

Alkollü içki üretim ve ticareti

Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti

Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler

Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti

Faizli finans işlemleri

Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler

Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık

İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler

Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler

İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler

Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti

Sources


Article information

Author: Gary Bolton

Last Updated: 1703095562

Views: 738

Rating: 3.8 / 5 (118 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gary Bolton

Birthday: 1973-11-17

Address: 271 Cunningham Cliffs Suite 800, East Lisamouth, SC 61777

Phone: +4371728972879217

Job: Orthodontist

Hobby: Skydiving, Card Games, Fencing, Card Collecting, Bird Watching, Painting, Cycling

Introduction: My name is Gary Bolton, I am a esteemed, rare, treasured, Determined, unreserved, unguarded, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.